Visit to the BSP Premises for Inquiries and Submission of Documents

PUBLIC ADVISORY

In view of the declaration of the Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases of Code Red Sub-Level 2, thereby imposing community quarantine and stringent social distancing measures in the National Capital Region effective 15 March 2020, please be advised of the following:

1. We discourage clients’ visit to the Asset Management Department (AMD) for purposes of inquiries regarding properties. Please course your inquiries through AMD’s official e-mail account, acquiredassets@bsp.gov.ph, or call telephone numbers (02) 5306-3073 or (02) 8708-7425.

2. Documents for offers to purchase Banko Sentral ng Pilipinas (BSP)-acquired properties to be submitted to AMD may be coursed through the BSP- accredited brokers and their agents. Prospective buyers not assisted by a broker/agent may submit offers and documents through courier services (e.g., LBC Express, 2GO Express, FedEx, DHL, etc.) or, if unavoidable, may submit personally at AMD but are advised against bringing companions.

3. AMD clients with temperature of 38 degrees Celsius and above will not be allowed entry to the BSP premises.

For guidance and strict compliance.

PAMPUBLIKONG ANUNSYO

Alinsunod sa deklarasyon ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ng Code Red Sub-Level 2 na nagpatupad ng community quarantine at mahigpit na mga hakbang ukol sa “social distancing” sa National Capital Region simula sa ika-15 ng Marso 2020, amin pong inaabiso ang mga sumusunod:

1. Hinihikayat ang mga may katanungan hinggil sa mga lupain ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na makipag-ugnayan sa Asset Management Department (AMD) sa pamamagitan ng pagtawag sa mga numero bilang (02) 5306-3073 at (02) 8708-7425 o magpadala ng email sa acquiredassets@bsp.gov.ph.

2. Ang mga dokumentong kinakailangang isumite sa AMD ukol sa pagbili ng mga lupain ng BSP ay maaaring padaanin sa mga BSP-accredited brokers at kanilang mga ahente. Para sa mga mamimiling walang broker o ahente, maaaring isumite ang mga nasabing dokumento sa pamamagitan ng courier services (hal., LBC Express, 2GO Express, FedEx, DHL, atbp.) . Sakaling hindi maiiwasan ang pagpunta nang personal sa AMD, amin pong pinapayuhan ang lahat na huwag magdala ng kasama.

3. Ang mga kliyente ng AMD na may temperaturang 38 degrees Celsius o higit pa ay hindi pahihintulutang makapasok sa loob ng BSP.

Para sa inyong patnubay at mahigpit na pagsunod.

Source: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)